Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı / Expert on Services for Workers Abroad
Anasayfa / Derneğimiz / Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı / Expert on Services for Workers Abroad

 

YURTDIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMANI (YİH UZMANI)

Kamu hizmetlerinin yürütümünde kaliteyi arıtmak amacıyla 1984 yılından itibaren, “kariyer meslek”  uygulamasına geçilmiştir.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36.Maddesinde (Ortak Hükümler A- 11-) yer alan “kariyer meslekler” arasında YİH Uzmanlığı da vardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavlaçok iyi derecede yabancı dil (Almanca, İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça) bilgisi ve mesleki bilgisi olanlar arasından seçilerek esas itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilen YİH Uzman Yardımcıları YİH Uzmanı unvanını kazandıktan sonra Bakanlık yurt dışı teşkilatında boş bulunan kadrolara diplomatik statüyü haiz memur olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Müşaviri/Müşavir Yardımcısı/Ataşesi/ Ataşe Yardımcısı unvanı ile sürekli görevle atanabilmektedir.

Ülkemizin taraf olduğu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıgörev alanına giren Anlaşmalara/Sözleşmelere/İşbirliği Mutabakatlarına ilişkin raporların hazırlanması, bu raporların uluslararası kuruluşlar nezdinde savunulması ve diğer akit devletlerin sundukları raporların (o ülkelerin mevzuat ve uygulamalarının) ilgili sözleşmeye uygunluğunun izlenmesi ile bu alandaki ulusal ve uluslararası mahkeme kararlarının/sözleşmelerinin uygulanmasını denetleyen kurulların raporlarının takip edilmesi hususları Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanlarının çalışma alanına girmektedir.

Diğer taraftan, yurtdışında ikamet eden veya bir süre yurtdışında bulunduktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapmış olan vatandaşlarımızın yurtdışında çalışma ve ikametlerinden kaynaklanan haklarının korunması ve geliştirilmesi hususu, Türk mevzuatı, ilgili ülkelerin mevzuatları ve konu ile ilgili uluslararası mevzuatı iyi bilen Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanlarının görev alanında yer almaktadır.  

Görev alanlarının geniş bir yelpaze oluşturması ve özellikle nezdinde görev yaptıkları ülkenin lisanını veya yaygın olarak kullanılan ikinci bir dili çok iyi derecede bilmeleri, YİH Uzmanlarına, özellikle çalışma ve sosyal güvenlik ile göçmenlerin statüsü konularında olmak üzere uluslararası hukuk alanında sürekli eğitim fırsatı doğurmaktadır.

 

YİH UZMANLARININ/UZMAN YARDIMCILARI’NIN MERKEZDE  GÖREV YAPTIKLARI DÖNEMDE ÇALIŞMA ALANLARI:                       

-Yurt dışında çalışan/ikamet eden veya çalıştıktan/ikamet ettikten sonra ülkemize dönen Türk vatandaşları ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. Maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından çıkmış olan mavi kart sahibi eski vatandaşlarımızın yurt dışındaki çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatından doğan hak ve menfaatlerinin koruması ve geliştirilmesi, çalıştıkları ülkelerde ve yurda dönüşlerinde karşılaştıkları sorunların çözülmesinde yurt içinde ve dışındaki özel/resmi kurumlarla/kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanması,

-Özellikle Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD), Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi kurum ve kuruluşlar ile diğer  Çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında faaliyet gösteren yerel/uluslararası kuruluşların yapıları ve bunların Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışma alanına giren faaliyetleri,

-Ülkemizin taraf olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma alanına giren ikili/çok taraflı Anlaşmaların/Sözleşmelerin koordinasyonun sağlanması

-Yurtdışı istihdamının takibi, ihtiyaçların tespiti, bu hususta belirlenecek ülke politikasına katkı sağlanması,

-Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin takibi, verilerin derlenmesi, bu kapsamda işgücü istihdamının yönlendirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi, Türk firmalarının ve vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerinin değerlendirilmesi,

-Vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkelerin yabancılar kanunu, çalışma mevzuatı ve sosyal güvenlik kanunlarının takibi, değişikliklerin tespiti ve bunların ilgili diğer kurum ve kuruluşlara iletilmesi,

-Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerin ulusal mahkemeleri ile uluslararası mahkeme kararlarının takibi ile bu kararların vatandaşlarımızın haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde kullanılmasını sağlanması,

-Yurtdışındaki vatandaşlarımızla ilgili Bakanlığımız görev alanına giren konularda veri tabanı oluşturulması.

-Vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkeler öncelikli olmak üzere çeşitli ülkeler hakkında her türlü konuda bilgi temini, ülke raporlarının hazırlanması,

-Bakanlığımızdan resmi ziyaret amacıyla yurtdışına gidecek olan veya diğer ülkelerden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ziyarete gelecek heyetlerle ilgili hazırlık çalışmaları yapmak ve görüşme konularının tespitinde katkı sağlamak,

-Sosyal güvenlik anlaşmalarının ve bunlarla ilgili idari anlaşmaların hazırlanması, mevcut anlaşmaların/sözleşmelerin tadilinde ve bunların uygulanmasında ortaya çıkan sorunların çözümünde ilgili merciler arasında koordinasyonun sağlanması, heyetler arası müzakerelerin gerçekleştirilmesi,

-İşgücü anlaşmalarının hazırlanması, mevcut anlaşmaların tadili ile uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümü amacıyla heyetler arası görüşmelerin gerçekleştirilmesi,

-Bakanlığımız ile muhatap ülke Bakanlıkları arasında İşbirliği Anlaşması veya İşbirliği Protokollerinin oluşturulmasıyla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve bunların onay sürecinin takibi,

-Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının yabancı muhataplarıyla imzalayacakları anlaşma, protokol, mutabakat zaptı vb. hakkında görüş bildirilmesi,

-İkili Konsolosluk Görüşmeleri, Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) ve Yüksek Düzeyli (Stratejik) İşbirliği Konseyi Toplantılarının gündemine dair görüş oluşturulması ve toplantılara katılımın sağlanması ,

-Bakanlığımız ile çok sayıda vatandaşımızın yaşadığı ülkelerin ilgili Bakanlıkları arasında Bakanlıklararası Ortak Çalışma Grubunun kurulması ve/veya faaliyetlerinin yürütülmesi,

-Bakanlığın görev alanına giren konularda yerli ve yabancı basın yayın organlarında çıkan haberlerin takibi,

-Yurtdışı birimlerimizin çalışmaları ile yurt dışındaki vatandaşlarımıza ait istatistiki verilerin derlenmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi,


-Ulusal ve uluslararası sendikalar ile sivil toplum kuruluşlarının ülkemizin çalışma ve sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarıyla ilgili olarak uluslararası kuruluşlara yaptığı şikayetlerin yanıtlanması,

-Uluslararası kuruluşların Bakanlığımızın görev alanına giren konulardaki komite çalışmalarına katılım ve bu komitelerde ülkemiz görüşlerinin yansıtılması,

-G 20 ülkeleri ile ilişkilerde Bakanlığımızın görev alanına giren konularda çalışmaların yürütülmesi,

-Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın göçmenler hukukundan kaynaklanan haklarının tespiti; raporların hazırlanması, uluslararası platformlarda bu yönde aktif bir politikanın izlenmesi,

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma ziyaretinde bulunacak yabancı heyetler için güvenlik önlemleri, ulaşım hizmetleri, konaklama, yemek, sosyal aktivite gibi hizmetlerin sağlanmasını teminen ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması; heyetin düzeyine uygun olarak ziyaret programının hazırlanması,

-Muhatapları tarafından Bakana gönderilen davetlerin/mektupların tercüme edilmesi ve Makama sunulması; Bakanın muhataplarına göndereceği davetlerin/mektupların hazırlanması, gönderilmesinin sağlanması.

 

YİH UZMANLARININ YURTDIŞINDA GÖREV YAPTIKLARI DÖNEMDE ÇALIŞMA ALANLARI:

 Yurt dışı görevleri sırasında büro dışında da hizmet veren YİH Uzmanları, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere,   nezdinde  görev yapılan ülkelerin mevzuatına, ulusal ve uluslararası yargı kararlarına dayanarak yurtdışında bulunan vatandaşlarımız ile halen çifte vatandaş olan veya yabancı bir ülkenin vatandaşlığına geçmiş (mavi kart sahibi) Türkler ile Türk mevzuatına tabi veya bir süre tabi olmuş olan yabancı uyrukluk sahiplerine de hizmet vermekte olup bu görevleri temsil, vatandaş hizmetleri, izleme, bilgilendirme, araştırma/geliştirme ve diğer görevler başlıkları altında sınıflandırmak mümkündür:

 

Temsil

-T.C.’nin dış temsilcilikleri (Büyükelçilik/Başkonsolosluk) nezdinde kurulmuş bir "ihtisas birimi" olarak, yasal ve idari düzenlemeler çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını görev yapılan ülkenin ilgili kamu kurumları nezdinde temsil etmek,

-Nezdinde görev yapılan Büyükelçilik/Başkonsolosluk sorumluluk bölgesindeki vatandaşlarımızla irtibat kurmak ve gerektiğinde resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil etmek.

- Nezdinde görev yapılan Büyükelçilik/Başkonsolosluk sorumluluk alanında yerleşik işçi ve işveren örgütleri ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iyi ilişkiler kurmak ve geliştirmek.

 

Vatandaş hizmetleri

-Vatandaşlarımızın bireysel ve toplu iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve yabancılar hukuku ile ilgili sorunlarına işverenler, işçi-işveren kuruluşları ve idari merciler nezdinde girişimde bulunarak çözüm aramak, bu yolla çözüme kavuşturulamayan hukuki uyuşmazlıkların yargıya intikal ettirilmesine yardımcı olmak,

-Çalışma izinleri, işe girme, çalışma şartları, işyeri değişiklikleri, ücret, izin, iş akdi fesihleri, toplu işten çıkarma ve sosyal plan uygulaması gibi çalışma ve iş hukuku konularında vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti vermek, haksız uygulamalarda vatandaşlarımızın haklarını aramalarına yardımcı olmak,

-Hastalık, analık, meslek hastalığı, iş kazası, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası gibi sosyal sigorta hukuku kapsamındaki konularda danışmanlık hizmeti vermek, haksız uygulamalarda vatandaşlarımızın hak aramasına yardımcı olmak,

-Türkiye'ye kesin olarak dönen vatandaşlarımızın ve mirasçılarının, daha önce bulundukları ülkenin çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatından doğan haklarını izlemek; işverenler ve sigorta kurumlarıyla çözüme bağlanamayan uyuşmazlıkların yargıya intikalini sağlamak; gerekirse yargı önünde vatandaşlarımızı, ulusal mevzuatın ve uluslararası anlaşmaların izin verdiği ölçüde temsil etmek, hak ve çıkarlarını korumak,

-Yurtdışındaki vatandaşlarımızın çalışma ve sosyal güvenlik alanında Müşavirlik/Ataşeliklerimizden talep ettikleri belgeleri düzenlemek,

-Vatandaşlarımızı, haklarında uygulanan adli ve idari kararlara karşı başvurabilecekleri hukuk yollar konusunda bilgilendirmek,

-Özellikle çalışma ve sosyal güvenlik alanında olmak üzere vatandaşlarımızın maruz kaldıkları ayrımcı uygulamaları tespit etmek, Bakanlığa ve bağlı olunan dış temsilciliğe bildirmek; ayırımcı muamelelere maruz kalan vatandaşlarımızın hak ve çıkarlarını korumak, uzlaşmayla veya idari mercilerin kararlarıyla çözüme bağlanamayan uyuşmazlıkların yargı merciine intikal ettirilmesine yardımcı olmak,

-Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına ilişkin Anlaşma hükümlerine göre iş üstlenmiş olan işverenlerimizin ve çalıştırdıkları işçi vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları tespit etmek; bu konularda Bakanlığı bilgilendirmek; sorunların çözümü ve vatandaşlarımızın söz konusu anlaşmadan doğan haklarının elde edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 

İzleme

-Vatandaşlarımızın, yaşadıkları yabancı ülkenin yabancılar, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile o ülkelerle imzalanan ikili anlaşmaları/sözleşmeleri izlemek, bunlardan doğan hak ve menfaatleri tespit etmek ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde Birlik hukukundan doğan hak ve çıkarlarını izlemek, korumak ve geliştirmek,

-Uluslararası kuruluşların ve sanayide ileri gitmiş ülkelerin çalışma ve sosyal güvenlik alanındaki mevzuat çalışmalarını ve uygulamalarını takip etmek ve gelişmeleri Bakanlığa bildirmek,

-Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gibi uluslararası ve uluslarüstü yargı organlarının kararlarını veya üyesi olunan uluslararası kuruluşça hazırlanmış olup, üye ülkelerin onayına sunulan sözleşmeleri, bu kapsamda Avrupa Sosyal Şartı ile Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesini, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) Sözleşmelerini ve Tavsiye Kararlarının Uygulanmasını izlemek, bu konularda Bakanlığı bilgilendirmek, vatandaşlarımızın söz konusu kararlara dayalı haklarının alınması için gerekli çalışmaları yapmak,

-Ülkemiz ile görev yapılan ülke arasında mevcut sosyal güvenlik, işgücü ve işbirliği anlaşmaların uygulanmasında tespit edilen sorunları çözüm önerileriyle birlikte Bakanlığa bildirmek,

-Üniversite, yüksekokul, araştırma enstitüsü gibi kurumlar ile diğer  araştırmacıların vatandaşlarımızla ilgili yayınlarıyla, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin çalışma ve araştırmalarını izlemek, bunları Bakanlığa bildirmek,

-Yurtdışı birimlerinin görev bölgelerinde uluslararası kuruluş bulunması halinde, Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaları izlemek, ilgili toplantılara katılmak, sonuç belgelerini ve Bakanlık görev ve ilgi alanına giren konulardaki diğer dokümanları Bakanlığa iletmek,

-Görev bölgelerindeki konferans, seminer, sempozyum, panel gibi uluslararası veya milli düzeydeki toplantılardan, konusu Bakanlığın görev alanına girenleri takip etmek, sonucu bir rapor halinde Bakanlığa sunmak,

-Yerli ve yabancı basını takip ederek, çalışma hayatı ve vatandaşlarımızla ilgili yayınları değerlendirmek ve vatandaşlarımızın basında yer alan şikayetlerini ve dileklerini incelemek; bunlardan görev alanına girenlerle ilgili olarak, gerekirse ilgili kurum, kuruluş, idari merciler ve sivil toplum kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak ve sonucundan ilgiliye ve Bakanlığa bilgi vermek,

 

Bilgilendirme

-Vatandaşlarımıza, bulundukları ülkedeki mesleğe hazırlık kursları, mesleki eğitim, hizmetiçi eğitim ve meslek geliştirme, meslek değiştirme gibi vasıf kazanmaya yönelik konularda danışmanlık hizmeti vermek, katılımı teşvik etmek ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışmalara katılmak,

-Daha geniş kitleleri bilgilendirmek amacıyla, yazılı ve görsel yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak, radyo ve televizyon programlarına katılmak,

-Vatandaşlarımızı, bulundukları ülkenin ikamet, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ve hakları konusunda bilgilendirmek,

-Vatandaşlarımızı, Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları ile uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanan düzenlemeler konusunda bilgilendirmek,

-Ülkemizde iş kurmak isteyen vatandaşlarımıza/yabancı uyruklulara ülkemiz çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile çalışma izinleri hakkında veya görev yapılan ülkede iş yapmak isteyen ülkemizde yerleşik vatandaşlarımıza ilgili ülke çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile çalışma izinleri hakkında bilgi vermek.

 

Araştırma geliştirme

-Çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işgücü ve hizmetlerin serbest dolaşımı gibi Bakanlığımızın görev alanına giren konularda araştırmalar yapmak, rapor yazmak, Bakanlığa bilgi vermek,

-İstihdamı artırıcı tedbirler, mesleki kalifikasyon gibi alanlarda iyi uygulamaları tespit etmek, Bakanlığa rapor etmek,

-Kamu, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde işsiz vatandaşlarımızın işe yönlendirilmeleri için projeler oluşturmak, yürütmek ve azami katılım sağlanması için çalışmalarda bulunmak.

-Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışma alanına giren ikili/çok taraflı Anlaşmaların/Sözleşmelerin görev yapılan ülkede uygulamasında ortaya çıkan sorunları tespit ederek bunlara çözüm önerileri sunmak.

 

Diğer

-T.C. Anayasasının 62. Maddesinde yer alan “Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.” ifadesi doğrultusunda çalışmalar yapmak.

-Vatandaşlarımızın kültür, spor, yardımlaşma ve dayanışma dernekleri çatısı altında örgütlenme çabalarını teşvik etmek, bu konudaki çalışmalara katkıda bulunmak ve kendi aralarında işbirliği kurmalarına yardımcı olmak,

-Türk derneklerini, birliklerini, çatı kuruluşlarını vatandaşlarımızın hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili konularda işbirliği ve dayanışma içinde faaliyet göstermeye yönlendirmek, işbirliği ve dayanışmanın sağlanabilmesi için söz konusu kuruluşlarımızla yakın ilişki içinde bulunmak, dış temsilciliğimiz ve diğer ihtisas birimlerinin bu konudaki çalışmalarına katkıda bulunmak,

-Misyon şefinin bilgisi dâhilinde yabancı düşmanlığı motifli saldırı ve eylemlere maruz kalan vatandaşlarımızı ziyaret etmek, onlara moral destek vermek ve devletin yanlarında olduğunu hissettirmek, bu konuda sivil toplum kuruluşları, Türk ve diğer yabancı dernek temsilcileriyle işbirliği içinde yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,

-İkamet izni işlemleri, sınır dışı edilme, aile birleşimi gibi yabancılar hukuku kapsamındaki konularda danışmanlık hizmeti vermek,

-Çalışma hayatı ile ilgisi çerçevesinde yurtlarda, ceza infaz kurumları ve ıslahevlerinde kalan vatandaşlarımızın sorunları ile ilgilenmek, gerekirse onları kaldıkları yerlerde ziyaret etmek.

            


 
Tarihçe / History
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı / Expert on Services for Workers Abroad
Anayasal Dayanak / Constitutional Background
Yönetim Kurulumuz / Governing Body
Yüksel AL
Salih Vecdi SEÇKİN
Mehmet ARDIK
Zekeriya ERDEM
Neslihan Akdemir KAPLAN
Kemal RAMOĞLU
Mehmet KOCA
 
Copyright © 2015 Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanları Derneği
         
DERNEĞİMİZ

Tarihçe / History
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı / Expert on Services for Workers Abroad
Anayasal Dayanak / Constitutional Background
Yönetim Kurulumuz / Governing Body
FAALİYETLER

Çalışma / Labour
İstihdam ve Sosyal Güvenlik Terminolojisi / Employment and Social Security Glossary
Sosyal Güvenlik / Social Security
Göç / Migration
Hukuki / Juridical (Legal)
ÜLKELER

ALMANYA / Germany
İSVEÇ / Sweden
Yabancı Sigorta Kurumları İletişim Adresleri / Correspondent Addresses of Foreign Insurance Institutions
Yurtdışına Atama (Mayıs 2016) Yapılan Temsilcilik Listesi / List of Appointments
GALERİ
Fotoğraf Galerisi
Video Galerisi
DİĞER
Mevzuat
Güncel
Makaleler
Sık Sorulan Sorular
İletişim