İstihdam ve Sosyal Güvenlik Terminolojisi / Employment and Social Security Glossary
Anasayfa / Derneğimiz / İstihdam ve Sosyal Güvenlik Terminolojisi / Employment and Social Security Glossary

İSTİHDAM ve SOSYAL GÜVENLİK SÖZLÜĞÜ

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

Açık ekonomi

open economy

Açıklamalı Gündem

Annotated agenda

Aday çırak

Candidate apprentice

Adil oy gücü

Equitable voting power

Adil yargılanma hakkı

Right to fair trial

Ahz-u kabz

collect and receive

Aktif işgücü piyasası

Active labour market

Aktifler piyasası

Assets market

Aile ödeneği (çocuğun sayı ve yaşına göre ödenen periyodik para yardımı)

Family allowances

Aile yardımları (aile bütçesini dengelemek için yapılan ayni ve nakdi yardımlar)

Family benefits

Aile birleşimi

Family reunification

Aile birleşimi hakkı

Right to Family reunification

Aile yaşamına saygı hakkı

Right to respect for family life

Aile hekimi

Family physician

Aile zammı

Family increment

Alan (yardım alan kişi)

Aid recipient

Aleniyet

publicity

Alım gücü (TL)

Purchasing power of TL

Altsoy

Descendant

Altyapı finansmanı

Infrastructure financing

Alt sınır

Lower limit

Anayasaya aykırılık

Unconstitutionality

Analık hali

Maternity status

Analık sigortası

Maternity insurance

Ankara Anlaşması

Ankara Agreement

Anlaşmanın akdedilmesi

Conclusion of an agreement

Anlaşmanın feshedilmesi

Denouncement of an agreement

Anlaşmanın gözden geçirilmesi

Revision of an agreement

Anlaşmanın müzakeresi

Negotiation of an agreement

Anlaşmanın yenilenmesi

Renewal of an agreement

Anlaşmanın tadil edilmesi

Amendment of an agreement

Anlaşmaya taraf olmak

Accede to an agreement/a treaty

Anlaşmaya ek protokol

Protocol of an agreement

Ardındaki sebep

Underlying causes

Arızi işsizlik

Frictional unemployment

Asgari aylık tutarı

Amount of minimum pension

Asgari emekli aylığı

Minimum pension

Asgari işçilik

Minimum workmanship

Avrupa şartı

European charter

Avrupa Birliği Adalet Divanı

Court of Justice  of the European Union

Avrupa insan Hakları Mahkemesi

European Court of Human Rights

Ayakta tedavi

Outpatient treatment, ambulatory care

Aylığa hak kazanmak

Qualified for pension

Aylık bağlama

Grant a pension, monthly pension assignment

Aylık bağlama oranı

Income Replacement rate

Aylık değişim

Monthly rate of Exchange

Aylık prime esas kazanç

Monthly earning subject to premium

Aylık talebi

Pension claim

Aylıksız izin

On leave  without pension

Ayni yardım

Benefits in kind; aid in kind.

Antlaşmalar hukuk

Law of treaties

Antlaşmaların çatışması

Conflict of treaties

Aşağılayıcı muamele

Degrading treatment

Avrupa Birliği Adalet Divanı

Court of Justice of the European Union

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

European Court of Human Rights

Avukat yardımı

Legal assistance

Aşırı fiyat dalgalanması

Excessive price volatility

Aşırı risk

Excessive risk

Aşırı risk alma

Excessive risk-taking

Aşırı yoksulluk

Extreme poverty

Avrupa Merkez Bankası

European central bank (ECB)

Ayni haklar

Real rights

Ayrıcalık

Privilege

Ayrımcılık yapmama

Non-discrimination

Azil

Dismissal

Avrupa yatırım bankası

European ınvestment bank (EIB)

Bağımsız standart belirleme süreci

Independent Standard setting process

Bağımlı

Independent

Bağımlılık oranı

Dependency ratio

Bağlı kalmak

Adhere

Bağlı (işletme)

Affiliated enterprise

Bağlayıcı gücü olmak

Have a binding force

Bakmakla yükümlü olunan kişiler

Dependents

Başa baş toplantı

Téte-a-téte meeting

Başvuru sahibi

Applicant

Bend

Subparagraph

Beyanname

Declaration

Bildirim

Notification

Beyin göçü

Brain drain

Beşeri sermaye

Human capital

Bilanço

Balance sheet

Bilgi alışverişi/değişimi

Information Exchange, Exchange of information

Bilgi paylaşımı

Information sharing

Bilgilendirme yükümlülüğü

Obligation to inform

Bilirkişi

Expert

Bilimsel içtihat

Jurisprudence

Binyıl kalkınma hedefleri

Millennium development goals

Bireysel göç

Individual migration

Bireysel emeklilik hesabı

Individual pension account

Birincil Kaynak

Primary source

Birleşmiş milletler yolsuzlukla mücadele sözleşmesi

United nations convention against corruption (UNCAC)

BM Antlaşması

Charter of United Nations

Bolluk

Abundance

BM sözleşmeleri

UN conventions

Borçlanma talep tarihi

Debit claim date

Borçlar hukuku

Law of obligations

Borçlar kanunu

Code of obligations

Borçlarını ödeyememe

Insolvency

Borçlu

Debtor

Borç affı, borç iptali

Debt forgiveness, debt cancellation

Borç hafifletilmesi

Debt relief

Bölgesel altyapı

Regional infrastructure

Bölüm

Chapter; division; section

Bütçe açığı

Fiscal deficit

Bütçe dengesi

Budget balance

Bütünleşme

Integration

Büyükelçi

Ambassador

Büyükelçilik

Embassy

Büyüme dostu

Growth-friendly

Büyüme beklentileri

Growth prospects

Büyüme modeli

Pattern of growth

Cenaze ödeneği

Funeral benefit

Ceza hukuku

Criminal law

Ceza kanunu

Criminal code

Cezalandırma

Imposition of penalty

Çağrı üzerine çalışma

Work upon call

Çalışan

Employee

Çalışma hakkı

Right to work

Çalışma gücündeki kayıp oranı

Ratio of work strength loss

Çalışma izni

Work permit

Çalışma kuralları

Modalities

Çalışma ziyareti

Working visit

Çalışma şartları

Working conditions

Çalışma hayatına ilişkin temel haklar ve ilkeler bildirgesi

Declaration on fundamental principles and rights at work

Çırak

Apprentice

Çıraklık eğitimi

Apprenticeship training

Çifte vatandaşlık

Dual citizenship

Çifte vergilendirme

Double taxation

Çocuk zamları

Child increment

Çocuk hakları

Rights of the child

Çocuk istismarı

Child abuse

Çocuk işçiliği

Child labour

(bakılan) Çocuk (koruyucu aile tarafından)

Foster Child

Çocuk mahkemesi

Juvenile court

Çok taraflı işbirliği

Multilateral cooperation

Çok taraflı antlaşma

Multilateral treaty

Çok uyrukluluk

Multiple nationality

Daimi komite

Standing committee

Dağıtım modeli

Pay as you go (PAYG)

Danıştay

Council of State

Dava açmak

File a legal action ;To commence an action; bring an action before the court;

Dava ehliyeti

Capacity of sue

Davadan feragat

Waiver of claim

Dava hakkından feragat etmek

Waive a right of action

Davanın düşmesi

Abatement of action

Davanın esası

Merits of the case

Davaya taraf olma ehliyeti

Standing to sue

Def’i

Exceptio

Değiş-tokuş

Barter

Değiştirmek (kanun, hüküm, anlaşma)

Amend (amendment of provision)

Demirbaş

Fixture

Deniz ticaret hukuku

Maritime law

Dernek

Association

Dernek kurma özgürlüğü

Freedom of association

Dernek tüzüğü

Articles of association

Devlet görevlisi

State official

Devlet memuru

Civil servant

Devlet müdahalesi

Government intervention

Devlet temsilcisi

State agent

Devlet uygulaması

State practice

Devletleştirme

Nationalization

Dış finansman

External financing

Dışa kapalılık

Autarky

Diplomatik temsilci gönderen ülke

Accrediting state

Din ve vicdan özgürlüğü

Freedom of religion and conscience

Doğal işsizlik oranı

Natural rate of unemployment

Doğum belgesi

Birth certificate

Doha çalışma program

Doha work programme

Dönemsellik

Procyclicality

DTÖ bakanlar konferansı

WTO ministerial conference

Duruşma tutanağı

Minutes of the hearing

Dul aylığı

Widow(er)’s pension

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar

Regulatory and supervisory authorities

Düzensiz göçmen

Irregular migrant

Ekli belge

Accompanying document

Ekonomik buhran

Economic depression

Ekonomik kriz

Economic crisis

Egemenlik hakkı

Sovereign right

Emirname

Ordinance

Emsal karar

Precedent

Erişim hakkı

Right to Access

Erken emeklilik

Early retirement

Eski hale getirme

Restitution in kind

Ekli belge

Accompanying document

Eş-başkanlık

Co-presidency

Ev sahibi ülke

Host country

Esnek çalışma

Flexible working

Evlat edinme

Adoption

Ek (Tamamlayıcı) Anlaşma

Supplementary Agreement

Ekonomik büyüme motoru

Engine of economic growth

Ekonomik görünüm

Economic Outlook

Ekonomik temeller

Economic Fundamentals

Eksik istihdam

Underemployment

Emek yoğun

Labour intensive

Emekli

Retired, pensioner

Emekli ikramiyesi

Retirement bonus

Emeklilik geliri; emekli aylığı

Pension benefit, pension income,

 retirement income

Emeklilik planı (Rejimi)

Pension Plan (Scheme)

Enerji arzı

Energy supply

Enerji uzmanlar grubu

Energy experts group

Enerji verimliliği

Energy efficiency

Eşit işe eşit ücret

Equal pay for equal work

Eylem planı

Action plan; blueprint for action

Etkin gözetim

Effective oversight

Fasıl

Chapter

Fazla mesai

Overtime work

Feragat

Waiver

Feri haklar

Accessory rights

Feshetme

Renunciation

Fesih

Renouncement

Fesih

Withdrawal

Fesih ihbarı

Denouncement

Fiil ehliyeti, hakları kullanma ehliyeti

Capacity to act

Fiili hizmet süresi

Actual service period

Finansal vergi

Financial levy

Fiyat dalgalanması

Price volatility

Fiyat istikrarı

Price stability

G20 iş süreçleri

G20 work streams

G20 iş zirvesi

G20 business summit

G20 korumacılığı artırmama taahhüdü

G20 standstill pledge on protectionism

G 20 Yolsuzlukla mücadele eylem planı

G20 anti-corruption action plan

Gayri safi milli hasıla

Gross national product (GNP)

Gecikme

Default

Gecikme faizi

Default interest

Geçici karar

Interim decision

Geçici madde

Provisional article

Geçici olarak yürürlüğe girme

Provisional entry into force

Geçmişe yürürlük

Retroactivity

Gelir beyannamesi

Statement of income

Genel ahlak

Public morality

Genel görüşme

General debate

Genel oturum

Plenary session

Genel sağlık

Public health

Genelge

Notice; circular

Geçici; belirli bir olaya özgü

AD HOC

Geçici komite

Ad hoc committee

Geçim ödeneği (Yardımı)

Subsistence allowance

Geçiş ekonomisi

Economy in transition, transition economy, transitional economy

Genişletilmiş görev ve yetki

Broadened mandate

Genelge

Circular

Gensoru önergesi

Motion of censure

Gerekçe

Reasoning

Gerekçelendirme

Justification

Gerekçeli hüküm

Reasoned judgement

Gerekli özen

Due diligence

Gerekli görüldüğü takdirde

If appropriate

Gerekli şekle uygun

In due form

Geri alma

Revocation

Geri çekilme (adaylıktan)

Withdrawal of candidacy

Geri kabul anlaşması

Readmission agreement

Getiri boşluğu

Yield gap

GZFT (Güclü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) Analizi

SWOT (Strenghts, weakness, opportunities and threats) Analysis

Göç

Migration

(Ekonomik) Göç

Economic migration

Göçmen

Emigrant

Göçmen

Immigrant

Göçmen/İnsani nedenlerle

Humanitarian migrant

Göçmen belgesi

Immigrant certificate

Göçmen işçi

Migrant worker

Görevlendirme

Assignment

Görev süresi

Term of Office

Görülmekte olan dava

Pending case

Götürü

Lump-sum

Gündem dışı konuşma

One minute speech

Gündemi belirleme

Agenda setting

Hak düşürücü süre

Period of prescription

Hak kaybı

Forfeiture

Hak sahipliği

Entitlement

Hakkaniyet

Equity

Hakkaniyet ilkeleri

Equitable principles

Hakkaniyete uygun tazminat

Equitable compensation

Hakemlik

Arbitration

Hakkın istismarı

Abuse of right

Haksız fiil

Tort

Hak tanımak;

Confer rights

Halel getirmeksizin

Without prejudice to

Hastalık izni

Sick leave

Hesap bakiyesi

Balance of account

Hesap verebilirlik

Accountability

Himayesinde

AEGIS; under the aegis of……..

Hizmet kusuru

Service fault

Hizmet sürelerinin birleştirilmesi

Aggregation of services

Hukuk davası

Lawsuit

Hukuka aykırılık

Unlawfulness

Hukuka aykırı fiil

Wrongful act

Hukuki konularda karşılıklı adli yardımlaşma

Mutual assistance in civil matters

Hukuki sorumluluk

Civil liability

Hukuki tasarruf / hukuki fiil

Legal act / act of law

Hukuk devleti

Rule of law

Hukukun üstünlüğü

Supremacy of law; rule of Law

Hüküm

Provision

Hüküm ve şartlar

Terms and conditions

Hüküm verme

Adjudication

Hükümsüz

Null and void

Hükümsüzlük

Nullity

Hükümsüzlüğü açıklanan tasarruf

Act declared void

Islak imza

Wet-ink signature

İcazet

Ratification

İç hukuk

Domestic law

İç hukuk yollarının tüketilmesi

Exhaustion of domestic remedies

İçtihat

Precedent

İçtihat hukuku

Case law

İç tüzük

Standing order

ifşa

Disclosure

İhalenin feshi

Annulment of tender

İhlal durumu

Case of infringement

İhmal

Negligence

İhtilaflı konu

Matter in dispute

İhtiyati tedbir

Interim injunction

İkamet etmek

To reside

İkametgah

Domicile

İkili antlaşma

Bilateral treaty/agreement

İkincil kaynak

Subsidiary source

İlga

Abolition

İmtiyaz sözleşmesi

Concession agreement

İnceleme misyonu

Fact-finding mission; inquiry mission

İnsan kaçakçısı

Human traficker

İnsan ticareti

Human traficking

İnsani nedenlerle göç eden kişi-göçmen

Humanitarian migrant (i.e.Syrians)

İnsancıl hukuk

Humanitarian law

İptal davası

Suit of rescission/action of annulment

İrade açıklaması

Declaration of intention

İstihdam

Employment

İstihdam kazanımı/müktesebatı

Employment acquis

İstinaf mahkemesi(temyiz mahkemesi için de istisnaen kullanılmaktadır)

Court of appeals

İstişari yetki / görüş

Advisory jurisdiction / opinion

İş güvencesi

Employment security

İşçi

Worker

İşçilerin serbest dolaşımı

Free movement of workers

Sözleşmeli işçi

Contract worker

İş hukuku

Labour law

İş güvencesi

Job security

İşgücü kaybı

Loss of labour; Absenteeism;

İşgücü maliyeti

Labour cost

İşgücü talebi

Labour demand

İşgücü arzı

Labour supply

İş kazası

Occupational accident

İş kaybı tazminat ödemesi

Job loss indemnity payment

İş kurma hakkı

Right of establishment

İşlemden kaçınma

Failure to act

İş sözleşmesi

Labour contract

İşçi sendikası

Trade union

İşçi dövizleri

Worker’s remittances

İşletme sermayesi

Working capital

İşveren

Employer

İtirazın üst yargı organı tarafından incelenmesi

Appellate review

Jüri kararı

Verdict

Jüri raporu

Presentment

Kanun koyucu

Legislator

Kabul (…işbu ilke kararını kabul eder)

…..hereby adopts this resolution

Kamu davası

Criminal case

Kaçak işçiler

Clandestine workers

Kamu denetçisi

Ombudsman

Kamu düzeni

Public order

Kamu görevlisi

Public official

Kamu güvenliği

Public security

Kamu hizmeti

Public service; Civil service

Kamu hukuku

Public law

Kamu ihalesi

Public tender

Kamu kurumu

Public institution

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu

Public Professional organisation

Kamu yararı

Public interest

Kamu yararına dernek

Public benefit association

Kamulaştırma

Expropriation

Kançılarya

Chancery

Kanun

Code

Kanun hükmünde kararname

Decree having force of law

Kanuna aykırılık

Illegality

Kara alma organları

Decision-making bodies

Kararname

Decree

Karşılıklı şart

Reciprocal condition

Katılım kaydı/klozu

Clause of adhesion

Katılım başvurusu (uluslararsı anlaşmalara)

Application for adhesion

Katma bütçe

Annexed budget

Kaydederek

Acknowledging

Kaygısıyla;düşüncesiyle (ilke kararlarında)

Anxious to (in resolutions)

Kaynakların tahsisi

Allocation of resources

Kazanın önlenmesi

Accident prevention

Keyfi

Arbitrary

Kısıtlamaların kaldırılması

Abolition of restrictions

Kısmi karar

Partial decision

Kısmi süreli iş

Part-time work

Kira Yardımı

Rent allowance

Kişi başı

Per capita

Kişi başına milli gelir

Per capita income

Kişi halleri

Civil status

Konjonktürel işsizlik

Cyclical unemployment

Konut (mesken; ikametgah, hane)

Dwelling

Konut yapı kooperatifi

Cooperative dwelling association

Konut dokunulmazlığı

Inviolability of domicile

Kötüye kullanma

Abuse

Kriter

Benchmark

Lağvetmek;(bir sistemi uygulamayı)

Abolish

Lehdar

Beneficiary

Lojman

Dwelling-house

Maddi tazminat

Material compensation / pecuniary damages

Maddi hukuk

Substantive law

Maluliyet aylığı

Invalidity benefit

Manevi tazminat

Immaterial compensation / Non-pecuniary damages

Masumiyet karinesi

Presumption of innocence

Medeni kanun

Civil code

Menkul rehni

Pledge

Mensubiyet

Allegiance

Menşe devlet

State of origin

Menşe ülke

Country of origin

Mesleki eğitim

Vocational training

Meslek hastalığı

Occupational disease

Meşruiyet

Legitimacy

Meşru talep

Legitimate demands

Mevkidaş

Counterpart

Mevsimlik işçi

Seasonal workers

Mevsimlik göç

Seasonal migration

Mevcudun korunması kuralı

Stand-still clause

Mevzuat uyumu

Legislative alignment

Miras

Succession

Misak

Covenant

Mutabakat

Accord

Mutabakat zaptı

Memorandum of understanding

Mutabık görüş

Concurring opinion

Muvafakat

Assent

Mücbir sebep

Force majeure

Mülkiyet

Ownership

Mülkiyet hakkı

Property right

Mülteci yasası

Asylum Law

Mülteci kampı

Refugee camp

Mülteci

Refugee (asylum/sığınma başvurusu kabul edilerek uluslararası korunma ve yardım kapsamına –BM 1951 refugee Convention- alınan kişi)

Nakit sıkıntısı

Cash shortage

Net gelir (toplam kazanç + ek gelir + ilaveler – vergi)

Disposable income

Niteliksiz işgücü

Unskilled labour

Nitelikli işgücü

Skilled labour

Nitelikli işçi

Skilled worker

Nüfusun yaşlanması

Ageing of population

Onama, uygun bulma; onaylamak

Approval; approves

Onay (uluslar arası an(t)laşma)

Ratification

Onaylama; tasdik; doğrulama

Endorsement

Onay belgeleri

Instruments of ratification

Ortalama gelir

Mean income

Ortaklık Anlaşması

Association Agreement

Oturma hakkı

Right of habitation

Oturma izni

Residence permit

Oybirliği

Unanimity

Ödeme gücü

Ability to pay

Ödemeler dengesi

Balance of account

Ödenek

Allocation, allowance

Ölüm yardımları

Death grants

Öncelik sırası

Order of priority

Önerge

Motion

Örnekleme ve çözümleme yöntemi

Method of sampling and analysis

Örf ve adet hukuku

Customary law

Özel hayatın gizliliği

Right to privacy

Primli

Contributory

Primsiz

Non-contributory

Re’sen

Ex officio

Resim

Duty

Resmi senet

Authentic act

Riayet

Adherence

Sabit unsur

Fixed component

Sahte evrak

Forged documents

Sendika

Union

Sığınma

Asylum

Sığınmacı (sığınma talep eden kişi/mülteci gibi korunan ama henüz mülteci kabulü yapılmamış kişi - mülteci olarak kabul edilmeyip ret edilen sığınmacılar ülkelerine geri gönderilebilmektedir)

Asylum seeker

Sirküler

Circular

(Temel) Sosyal hizmetler

Essential social services

Sosyal yardım

Social assistance

Sosyal yardımdan yararlananlar

Persons with social assistance

Sosyal refah, sosyal yardım

Social welfare; social assistance; social aid

Sözleşmeye taraf olma

Accession to a convention

Sürekli İşgöremezlik durumu

Permanent incapacity

Şablon (detaylı proje)

Blueprint

Şerpa (diplomasi dilince ülkesini önemli zirvelerde temsil eden, zirvelerin gündemine ülkelerini hazırlayan yetkili)

Sherpa (i.e.G20 Sherpa Meeting)

Şart

Term

Tahakkuk etmek

Accrue

Tahakkuk

Accrual

Tahkim komitesi

Arbitration committee

Tahkim kararı

Arbitral award

Takdir yetkisi (İdarenin)

Administration discretion

Tam istihdam

Full employment

Tamamlayıcı aylık sistemi

Supplementary pension system

Tamamlayıcı anlaşma (EK)

Supplementary agreement

Tamamlayıcı protokol

Complementary protocol

Taraftar

Adherent

Tarafsızlık

Neutrality, impartiality

Tarım işçisi

Farm labourer

Tazminat talebi

Compensation claim

Tazminat tutarı

Amount of Compensation

Tavsiye görüşü

Advisory opinion

Tebliğ

Communiqué

Tebliğ (sağlık uygulama tebliği)

Legal Notice (legal notice on health implementation)

Tebligat adresi

Notification address

Tek taraflı fesih

Unilateral cancellation

Telafi edici tutar

Compensatory amount

Temel gereklilikler

Basic requirements

Temyiz İtiraz (temyizen veya başka nedenlerle üst merciye başvuru)

Appeal

Ticari teşebbüs

Commercial undertaking

Toplu konut

Mass housing

Toplu iş sözleşmesi

Collective labour agreement

Toplu işten çıkarma

Collective redundancy

Toplu pazarlık

Collective bargaining

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşma

Agreement establishing an association between Turkey and the European Economic Community

Tüzük

Regulation/by-law

Uluslar arası göç hukuku

International migration law

Uluslar arası iş hukuku

International labour law

Usul hukuku

Procedural law

Uygun bulma, muvafakat

Assent

Uygun/ödenmesi gereken tazminat

Due compensation

Uygun olduğu hallerde

Where appropriate

Uyumlaştırma

Harmonization

Uyum (mevzuat)

Legislative alignment

Uyumlu  eylem

Concerted action

Uzlaştırma kurulu

Conciliation board

Üst kurul

Supreme board

Vatandaşlık vermek

Confer citizenship

Vatandaşlığı kaybettirme

Expatriation

Vatandaşlıktan çıkma

Renouncement of nationality

Vergi indirimi

Tax reduction

Vergi kaçakçılığı

Tax evasion

Vergi koymak

To levy (a tax)

Vergi matrahı

Tax base

Vergi muafiyeti

Tax exemption

Vergi tarhı

Tax assessment

Vergilendirme

Taxation

Veri alış-verişi (yönetimler arası)

Interchange of data between administrations

Verim eğrisi

Yield curve

Vicdani ret

Conscientious objection

Yabancı düşmanlığı

Xenophobia

Yahudi düşmanlığı

Anti-Semitism

Yakınsama

Convergence

Yap-işlet-devret

Build-operate-transfer

Yapısal uyum

Structural adjustment

Yardımın geri alınması

Withdrawal of benefit

Yargılama

Adjudication

Yaşlı bakımı

Elderly care

Yazışma adresi

Corresponding address

Yer altı ekonomisi

Black economy

Yetimler yurdu

Orphan’s asylum

Yetki

Authority; power; capacity

Yetki devri

Devolution

Yetki Kanunu

Empowering act

Yetkinin kötüye kullanılması

Abuse of power

Yıllık faaliyet raporu

Annual report

Yıllık izin

Annual leave

Yıllık ödenek

Annual allowance

Yoksullukla mücadele

Alleviating poverty

Yönetmelik

By-law, Regulation

Yönetim kurulu

Board of directors

Yönlendirme komitesi

Steering committee

Yurtdışında yaşayan Türkler

Turks living abroad/Turcs vivant a L’étranger

Yürürlüğe girme

Entry into force

Yürürlükten kaldırma (hukuk kuralı)

Abrogate; repeal (yasa, idari düzenlemenin bir sonraki düzenleme ile yürürlükten kaldırılması);abrogate

Yürürlük tarihi

Enforcement Date

Yürürlükteki hukuk

Law in force

Zorlayıcı tedbirler

Coercive measures

Zorunlu tahkim

Compulsory arbitration

 


 
Çalışma / Labour
İstihdam ve Sosyal Güvenlik Terminolojisi / Employment and Social Security Glossary
Sosyal Güvenlik / Social Security
Göç / Migration
Hukuki / Juridical (Legal)
İktisadi / Economy
Sosyal ve Mesleki Haklar / Social and Professional Rights
 
Copyright © 2015 Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanları Derneği
         
DERNEĞİMİZ

Tarihçe / History
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı / Expert on Services for Workers Abroad
Anayasal Dayanak / Constitutional Background
Yönetim Kurulumuz / Governing Body
FAALİYETLER

Çalışma / Labour
İstihdam ve Sosyal Güvenlik Terminolojisi / Employment and Social Security Glossary
Sosyal Güvenlik / Social Security
Göç / Migration
Hukuki / Juridical (Legal)
ÜLKELER

ALMANYA / Germany
İSVEÇ / Sweden
Yabancı Sigorta Kurumları İletişim Adresleri / Correspondent Addresses of Foreign Insurance Institutions
Yurtdışına Atama (Mayıs 2016) Yapılan Temsilcilik Listesi / List of Appointments
GALERİ
Fotoğraf Galerisi
Video Galerisi
DİĞER
Mevzuat
Güncel
Makaleler
Sık Sorulan Sorular
İletişim