İSVEÇ / Sweden
Anasayfa / Ülkeler / İSVEÇ / Sweden

İSVEÇ

Genel, Yabancı ve Türk Nüfus                                                                                                               2015 tarihi itibariyle

Cinsiyet

Genel

Yabancı

Türk

Erkek

4.930.966

828.027

25.520

Kadın

4.920.051

848.237

20.853

Toplam

9.851.017

1.676.264

46.373

Kaynak: http://www.statistikdatabasen.scb.se

Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı       

                                                              2015 tarihi itibariyle

Yaş Grubu*

Erkek

Kadın

Toplam

 

Türk Vat.

Çifte Vat.

Türk Vat.

Çifte Vat.

 

0-15

885

 

809

 

1694

16-25 (16-24)

968

 

773

 

1741

26-50 (25-49)

4514

 

2464

 

6978

51-64 (50-64)

526

 

298

 

824

65 +

170

 

256

 

426

Genel Toplam

7063

 

4600

 

11663

Kaynak:http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__BE__BE0101__BE0101F/UtlmedbR/table/tableViewLayout1/?rxid=c6ec9fc3-895b-4700-8607-efd742abe76a

Toplam Çalışan Sayıları

                                                                2015 tarihi itibariyle

 

Erkek(1.000)

Kadın (1.000)

Toplam(1.000)

Genel (16 – 64 yaş arası)

2 415.7

2 235.1

4 650.8

Yabancı

 

 

 

Türk

 

 

 

Kaynak:http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__AM__AM0401__AM0401A/NAKUBefolkningAr/table/tableViewLayout1/?rxid=3284995a-c01b-4a81-956c-11b5d5caec99

Çocuk Parası Miktarları 

                                                                                                                                                                                   (SEK) 2015 tarihi itibariyle

 

Görev Yapılan Ülkedeki Çocuklar İçin

Türkiye’de Kalan Çocuklar İçin[1]

1. Çocuk

1.050

-

2. Çocuk

2.100

-

3. Çocuk

3.150

-

4. Çocuk

4.200

-

5. Çocuk

5.250

-

Kaynak: Social Insurance in Figures

Diğer Aile Yardımları                                                                                                                                             (SEK) 2015 tarihi itibariyle

Geniş Aile Desteği

Çocuk Yardımı ile Birlikte

2015 yılında ortalama ödenen miktar

1. Çocuk

-

1.050

12.600

2. Çocuk

150

2.250

27.000

3. Çocuk

604

3.754

45.048

4. Çocuk

1.614

5.814

69.768

5. Çocuk

5.250

8.114

97.368

Kaynak: Social Insurance in Figures

Türk Derneklerine İlişkin Sayısal Bilgiler

                                                                      Aralık 2015 tarihi itibariyle

Dernek Türü

Sayı

Federasyon

10

Dini Hizmet Amaçlı Dernekler

14

Sosyal ve Kültürel Amaçlı Dernekler

67

İşadamları Dernekleri

-

Spor Dernekleri

3

Soydaş Federasyonlar/Soydaş Dernekler

3/11

Toplam

108

 

   Kaynak:Büyükelçilik Kayıtları

İsveç Sosyal Güvenlik Sistemi

(Aralık 2013)

İsveç’te sosyal güvenlik işlemleri sigorta bakımından İsveç Sosyal Sigortalar Kurumu (Försäkringskassan) ile, aylık sistemlerinden sorumlu kurum olan İsveç Aylıklar Kurumu (Pensionsmyndigheten) tarafından yürütülmektedir. Söz konusu kurumlar işçi ve işveren katkıları ve vergiler yoluyla finanse edilmektedirler. Sosyal sigortaların denetimi İsveç Sosyal Sigortalar Denetim Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Söz konusu birim 01 Temmuz 2009 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir. Kurumun kuruluş amacı sosyal güvenlik sistemlerinin etkin yönetilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla denetim ve incelemelerde bulunmaktadır.

Sosyal güvenlik sisteminin amacı, insanlara yaşamlarının bütün aşamalarında ekonomik güvence sağlamaktır. Bundan dolayı sigorta sistemi her şeyden önce hastalara, fonksiyon engellilere, ana-babalara (ebeveynlere) ve emeklilere destek ve yardım sunmaya yöneliktir. Çocuk yardımları, geliri olsun olmasın herkese eşit oranda ödenmesine karşın konut yardımı, aylık sahipleri için gelire bağlı yardımlardır.

Önemli İsveç sosyal güvenlik yasa ve tarihleri:

1901 İş Kazası Tazminatı Hakkında Kanun

1914 Halk Emekliliği Kanunu [folkpension]

1948 Çocuk yardımı

1955 Gelire dayalı hastalık ödeneği ve sübvansiyonel sağlık hizmeti sağlayan genel hastalık sigortası

1955 Meslek kazası sigortası [Yrkesskadeförsäkring]

1960 Genel Ek Emeklilik [ATP, allmän tilläggspension]

1974 Anababalık sigortası [Föräldraförsäkring]

1977 İş kazası sigortası [Arbetsskadeförsäkring]

1992 Rehabilitasyon ödeneği [Rehabiliteringspenning]

1993 Emekli Aylıkları Reformu

1998 Gelire dayalı aylık sistemi

2001 Yeni düzenleme İsveç’te ikamet eden ve çalışan herkesi kapsıyor.

2001 İstihdam Yasası; Emekli olma yaşı isteğe bağlı olarak 67 olarak belirlenebiliyor.

2003 Yeni emekli aylık sistemleri (garanti aylığı)

2008 Cinsiyet Eşitliği

2010 Prim emekliliği sistemi

 

Sosyal Sigorta Ödemelerinin Dökümü:

2012 yılında sosyal sigorta harcamaları idari giderler hariç çeşitli yardım ve ödenekler için toplam olarak 203 milyar SEK tutmuştur. Bu miktar, 2012 yılı gayri safi milli hasılasının yaklaşık olarak % 5,6 oranındadır ki son 30 yılın en düşük yüzdesidir. Bunun yaklaşık yarısından fazlası 119 milyar SEK (% 56) hastalık ve maluliyet aylıklarına, yaklaşık 70 milyar SEK (%33) çocuklu ailelere destek için harcanmıştır. İdari maliyetler yaklaşık % 0,2 oranında gerçekleşmiştir.

Emeklilik

Emeklillik sistemi merkezi hükümet bütçesinden bağımsız olup yaklaşık 241 milyar SEK tutarındadır. Kamu aylık sisteminin dışında birçok kişi de ayıca mesleki aylık ve özel emeklilik sistemlerine dahildir.

Sistem, üç ayak üzerine kuruludur.

Bunlar:

1-     Kamu aylık sistemi: Gelire dayalı (gelir ve prim emekliliği) ve ikamete dayalı (garanti aylığı) emeklilik sistemleri.

2-     Mesleki emeklilik (Toplu sözleşme emekliliği)

3-     Gönüllü özel emeklilik sistemi.

I- Kamu aylık sistemi:Emeklilik sisteminin birinci ayağını oluşturmaktadır. Genel olarak ekonomik büyüme ve nüfus yapısındaki değişime ayak uydurmak üzere bazı parametrelere sahiptir. Emeklilik yaşı esnek olmakla birlikte 65 yaş yaşlılık aylığının bağlanmasında esas alınmaktadır. Ancak, garanti aylığı dışında, hem gelire bağlı emeklilikte hem de prim emekliliğinde 61 yaşını dolduranlar erken emekli olabilmektedirler; bu durumda erken emekli olanlar sistemin birikime dayalı olmasından dolayı düşük aylık almaktadırlar. Bunun yanında, aylık alıyor iken çalışabilmeleri de mümkündür. Ancak kişiler isterlerse emeklilik yaşını 67 olarak sözleşmelerinde belirtebilir ve 67 yaşına kadar çalışabilirler. İstihdam yasasındaki bu değişiklik 2001 yılında yapılmış ve uygulamasına 2003 yılından itibaren başlanılmıştır. Bu durumda kişinin 67 yaşından önce emekli edilebilmesi söz konusu olamamaktadır.

Çocuk yetiştirilen süreler, askerlik hizmeti, yüksek öğrenimde geçen süreler ve işsizlik dönemleri gelir emekliliğine dayalı aylık hakkının doğmasında hesaba katılan süreler arasındadır ve bu süreçlerde primleri devlet tarafından yatırılır.

Gelire dayalı aylık sistemi mali açıdan bağımsız ve merkezi hükümet bütçesinden tamamen ayrıdır. Sistem istikrarlı bir şekilde işlemektedir. Bunun nedeni, bağlanacak aylıkların hacim itibariyle ortalama yaşam beklentisine göre belirlenmesinden kaynaklanmaktadır. Yani, gelir arttıkça emeklilikte alınacak aylık da o oranda yükselmektedir. Çalışmaya dayalı emeklilik sisteminin yanısıra tamamlayıcı mahiyette olmak üzere 65 yaşına gelindiğinde garanti aylığı da alınabilmektedir. Buna ilişkin çizelge ileriki sayfada verilkmektedir. Tüm sistem İsveç Aylıklar Kurumu (Pensionsmyndigheten) ve Sigorta Kurumu (Försäkringskassan) tarafından yönetilmektedir.

Emeklilik sistemi ikamet edenler ile çalışanlara yönelik olarak planlanmıştır. Ancak, geliri düşük olan çalışanlar da emeklilikte diğerinden istifade etmektedirler.

1-Çalışmaya dayalı emeklilik sistemi: Bu emeklilik sisteminin temel prensibi bütün çalışma yaşamı boyunca elde edilen gelirlerin hesaplanmasına dayalı olmasıdır. Her yıl kişi, işveren veya bazı durumlarda da devlet tarafından, çalışılarak elde edilen gelirden ve sosyal sigorta sisteminden alınan ödenekler karşılığında (işsizlik parası da dahil) emeklilik primi ödenmektedir.

Bu primler emeklilik puanı olarak:

a) gelir emekliliği (inkomstpension),

b) prim emekliliği (primiepension), olmak üzere iki şekilde kişiye ait emeklilik hesaplarında kaydedilmektedir.

Gelire dayalı emekli aylığı bütün yaşam boyunca kazanılan gelire dayandığı için her gelir kaybı daha düşük emekli aylığına yol açmaktadır. İş gelirleri dışında diğer bazı gelirler de emeklilik puanı oluşturmaktadır. Bunların hepsine emekliliğe esas alınan gelirler denilmektedir. Küçük çocuk sahibi olan, öğrenim gören, askerlik hizmetini yapan, erken emeklilik veya aktivite tazminatı alan kişiler bu kurala karşı korunurlar.  Küçük çocuk sahibi olunan yılların ileride emekliliğe sayılabilmesi için, 70 yaşını doldurmadan önce en az beş yıl bir iş´ten gelir elde edilmiş olması koşulu aranmaktadır.

a)Gelir  emekliliği (inkomstpension)

Ulusal emekli aylık sisteminin en önemli parçasıdır. Bu emeklilik sistemi büyük ölçüde bir paylaşım sistemidir. Bu, yıl içinde ödenen emeklilik primlerinin aynı yıl içinde emeklilere aylık olarak ödendiği anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle, “yeniden dağıtım” (pay as you go) olarak adlandırılır. Bu sistemde aktif olanlardan, emekli olmuş nesile gelir aktarımı sağlanmaktadır. Bu paylaşım sistemi ile ödenen emekli aylığına gelir emekliliği adı verilir. Gelir emekliliği primi çalışanın brüt yıllık gelirinin % 16’ sı oranındadır. İşveren tarafından yatırılır. Emeklilik yaşı esnek olup 61 yaşından itibaren erken emekli olunma hakkı bulunmaktadır. Hem emekli olup hem de 67 yaşına kadar çalışabilirsiniz. Türkiye’ye ödenen gelir emeklilik aylığında İsveç tarafınca vergi kesilmemektedir. İsveç’te vergiye tabi bir geliri olmayanlar gelir aylığına hak kazanmazlar.

Gelir emekliliği hesabında toplanan emeklilik puanı, kişinin emeklilik birikimidir. Bu emeklilik birikimi emekli aylığının miktarının hesaplanmasında kullanılır. Emeklilik sistemi bir paylaşım sistemi olduğu için, adı geçen emeklilik birikimi gerçekte tasarruf edilmiş bir para miktarı değildir.

Gelir emekliliğinin yıllık miktarı emeklilik birikiminin bölme rakamı/katsayısı olarak adlandırılan bir rakama bölünmesiyle elde edilen miktardır. Bölme rakamı hem kişinin  aynı yılda doğmuş olanların emekliliği sırasında geri kalan tahmini ortalama yaşam uzunluğuna hem de İsveç’te gelecek için yapılan 1,6 oranındaki tahmini ekonomik büyüme hızına dayanmaktadır.

Ne kadar geç emekliye ayrılınırsa, muhtemelen emekli aylığı alınacak süre de o oranda kısalır. Böylece bölme rakamı da daha düşük bir rakam olur. Bu, emekliye ayrılmayı ne kadar geciktirirseniz emekli aylığınızın o kadar yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Emekliliğe ayrılma yerine, çalışmaya devam ederek daha fazla emeklilik puan hakkı kazanıldığı zaman, bu gelir emekliliği miktarının artmasına yol açar. Emekli aylığına esas teşkil eden gelir alınan ücret olduğu gibi sosyal güvenlik ödenekleri işsizlik sigorta ödemelerini de içine almaktadır.

Aylık hesabında esas alınan en fazla aylık brüt gelir tutarı  2011 yılı için 35 040 SEK’tir. Bu tavan 2013 yılı için 35 375 SEK’e yükseltilmiştir. Bunun üzerinde aylık geliri olan bir kişi için işverenlerce kesintiler ödenmiş olsa bile söz konusu tutar bağlanacak aylık hesabında dikkate alınmaz.

İsveç’te tüm işverenler çalışanları için emeklilik primi, sağlık sigortası ve diğer sosyal ödenekler için zorunlu sosyal güvenlik primini ödemek durumundadır. Bu katkıların tutarı ödedikleri brüt ücretin % 31,42’si oranındadır.

Zorunlu işveren prim oranları ( 2012 yılı için)

Aylık üzerinden %

Emekli aylığı

% 10,21

Geride kalan hak sahipleri için

% 1,17

Sağlık sigortası

% 5,02

İş Kazası

% 0,30

Aile sigortası

% 2,60

İşsizlik Sigortası

% 2,91

Ücret katkısı

% 9,21

Toplam

% 31,42

 

26 yaşın altındakiler için işverenler azaltılmış oranda sosyal güvenlik primi ödemektedirler. Buna göre, ödemek zorunda oldukları % 31,42’lik prim yerine % 15,49 oranında prim ödenmektedir.

Çalışanlar ise ücretlerinin % 7’si oranında genel aylık kesintisi vasıtasıyla aylık sistemine prim ödemektedirler. Bu prim gelir vergisini de içermekte olup işveren tarafından gelir vergisiyle birlikte en başında kesilmektedir. Gelirleri 2012 yılı için yıllık 440,622 SEK’i aşan çalışanların bu miktarı aşan gelirleri için genel aylık kesintisine prim ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Bu sistem, İsveç’te yaşayanların yaklaşık % 80’ini kapsar. Gelire dayalı aylık, bir kişinin tüm yaşamı boyunca elde ettiği gelirlerle ve geri dönüş miktarlarıyla bağlantılı bir aylık olmaktadır. Erken emeklilik 61 yaş doldurulduğunda mümkündür, alınacak aylık miktarı 65 yaşında emekli olunduğunda bağlanacak aylık miktarının % 72 oranında olmaktadır. Eğer 68 yaşında emekli olunursa bu defa aylık miktarı 65 yaşında yapılacak emeklilik tutarının % 29 oranında fazlası olacaktır.

b)Prim emekliliği (Primiepension)

Kazanılmış olan emeklilik haklarının küçük bir bölümü fonlandırılmış bir sistemde tasarruf edilir. Emekliliğin bu bölümüne prim emekliliği adı verilir. Primler Ulusal Vergi Kurulu tarafından toplanmakta ve Aylıklar Kurumu (Pensionsmyndigheten) tarafından yönetilmektedir. Yaklaşık 800 farklı fon arasında seçim yapılabilmektedir.Prim emekliliği primi emekliliğe temel oluşturan brüt yıllık gelirin % 2,5 oranı kadardır. İşveren tarafından yatırılır. 61 yaşından itibaren erken emekli olunabilmektedir.

Gelir emekliliğinden farklı olarak prim emekliliği tasarruf edilmiş gerçek para miktarının fonlara yatırılması anlamına gelmektedir. Bu paranın gelişimi tamamıyla yatırım yapmayı tercih edilen fonlardaki artış ve bunların ne kadar büyüme sağladıklarına bağlıdır. Tasarruf sahiplerinin % 57’si prim emekliliği sistemi içindeki aktif seçenekleri tercih etmişlerdir. Prim aylığına bağlı fonları seçmeyenler çoğunlukla Seventh AP Fund tarafından yönetilen genel prim tasarruf fonuna yatırımda bulunmuşlardır. Bu emeklilik için bölme rakamı geri kalan ortalama yaş süresi ve prim emekliliği fonlarındaki gelişmenin öngörülmesine göre hesaplanmaktadır. Bu mevzuata ilişkin yeni düzenlemeler 31 Mayıs 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre tasarruf sahibinin vefatı halinde eşi, kayıtlı ortağı ya da bazı durumlarda ortak yaşam içindeki kişilere geride kalan hak sahipleri olarak ödeme yapılabilmektedir. Prim aylığından yararlanabilmek için 2012 yılında yıllık en az 18 612,00 SEK gelirin olması gerekmektedir. Yılda bir kez turuncu bir zarf içerisinde tasarruf hesabı hakkında bir bilgilendirme yapılmaktadır. İsveç´te 1994 yılından sonra çalışmamışsanız prim emekliliği alma hakkınız bulunmamaktadır.

2-Garanti edilmiş aylık (garantiepension):

İsveç’te çalışan ve yaşayan herkesi kapsayan bir aylıktır. Vergilere dayalı, sabit, fiyat endeksli temel bir gelir garantisidir. İsveç vatandaşları ile İsveç’te ikamet edip 65 yaşını tamamlayanlara bağlanır. Tam garanti aylığına hak kazanabilmek için 40 yıl yani 25 yaşından itibaren 65 yaşına kadar İsveç’te ikamet etmek gerekmektedir. Başka bir AB/AEA ülkesindeki ikamet edilmesi garanti aylığı hesabında dikkate alınmaktadır. Garanti aylığı bir AB/AEA ülkesinde ikamet edilmesi halinde ödenebilmekte olup Türkiye’de ikamet edilmesi halinde ödenmemektedir.  Ayrıca ülke dışından alınan yabancı aylılar garanti aylığında eksiltme yapılmasına neden olmaktadır. Garanti aylığı ülkede ne kadar uzun yaşandığı ile bağlantılı olmaktadır. 40 yıldan az ikamet edilen durumlarda her yıl için 1/40 (kırktabir) oranında azaltılmış garanti aylığına hak kazanılmaktadır. Eğer 16 ila 24 yaşları arası çalışılmış ise süreye ilave edilebilmektedir.

Sorumlu olan kurum İsveç Aylıklar Kurumudur (Pensionsmyndigheten). Bunun için İsveç’te en az 3 (üç) yıl yaşamış olmak gerekmektedir. AB üyesi ülkeler, Lihtenştayn, İzlanda ve Norveç’ye geçen ikamet süreleri de garanti aylığı hesabında İsveç’te geçen süreler olarak dikkate alınmaktadır. Bu vergiye dayalı bir aylıktır. Gelir yaşam maliyeti endeksine göre ayarlanmaktadır. Nüfusun yaklaşık %74’ü bu sistemden yararlanmaktadır. Çoğunluğu devlet destekli sağlık ve çocuk bakım hizmetleri bu hakların içerisindedir.

2010 yılı içinde 670 000 kişi bu aylıktan yararlanmıştır. Şu an (2011 itibariyle bu rakamın 800 000 olduğu tahmin edilmektedir.) Yaklaşık 218 000 gelir emeklisi de garanti aylığından istifade etmiştir. Garanti aylığı sahibi kişilerin % 81’ini kadınlar oluşturmaktadır. 2013 yılı için tam garanti aylığı bekarlar için 7 899 SEK evliler için 7 046 SEK’tir. (2012’de sırasıyla 7 810 SEK ve 6 967 SEK; 2011 yılı için 7 780 ve  6 931 SEK 2010 yılı için 7.526.-SEK ve 6.713.-SEK’tir ) Kişinin ayrıca bir geliri varsa garanti aylığında azaltmaya gidilir. Bu azaltma iki safhalıdır. Düşük gelirlilerde gelire dayalı aylık tutarı kadar garanti aylığı azaltılır; yüksek gelirlilerde ise sadece % 48 oranında azaltılmaktadır. Bu şu anlama gelmektedir. Yaklaşık olarak 11 394.- SEK gelir emekliliği alan tek kişiye ya da yaklaşık 10 099.- SEK gelir emekliliği alan evli kişiye garanti aylığı ödenmemektedir.

II-Mesleki aylık (Toplu sözleşme aylığı-Tjänstpension):

Emeklilik sisteminin ikinci ayağını oluşturmaktadır. İşveren ile çalışan arasında ücret anlaşmalarında tespit edilen, yönetimi, fonu ve ödemeleri buna bağlı olarak belirlenen sistemdir. İşçi ve işveren arasında toplu sözleşmelere ya da bireysel iş sözleşmelerine dayalı ve emeklilik olarak da adlandırılan tamamlayıcı bir aylık sistemidir. Aylık sahiplerine aylıklarının yaklaşık % 10’u kadar destek sağlayan bir gelirdir. Bu sistemde yaklaşık % 2’lik bir payın kişisel aylık hesabına aktarılması öngörülmektedir. Şahıslar kişisel hesaplarını yönetecek aylık fonlarını tercih etmektedirler. Tam aylık 30 yıllık bir prim süresiyle gerçekleşebilmektedir. Bu sistem 1953 tarihinden sonra doğmuş herkesi kapsamaktadır. Aylık işveren tarafından ödenmektedir.

Mesleki aylık sistemi:

1-Ek emeklilik aylığını,

2-Hayat sigortasını,

3-Kaza sigortasını,

4-Uzun vadeli maluliyet sigortasını,

5-Maluliyet durumunda ödeme muafiyetini kapsamaktadır.

 

Eğer kendinize ait bir işyeriniz var ise ödediğiniz vergi miktarına göre emekli aylığık miktarı değişmektedir. Ne kadar yüksek vergi ödenirse aylık miktarı da o oranda artmaktadır.

Sözleşme aylığı iki şekilde gerçekleştirilmektedir:

a)Sabit gelir,

b)Sabit katkı.

 

A)Sabit gelir: Bu sistemde, süreç sonunda size ücretinizin kaçta kaçı oranında bir aylık bağlanması öngörülüyor ise ödenecek katkı payı buna göre işveren tarafından belirlenmektedir. Böylece, emekli olunduğunda alınacak aylık miktarı bilinmektedir.

B)Sabit Katkı: Bu aylık sisteminde seçilecek prim oranına göre değişen bir aylık alınabilmektedir. Prim miktarı çalışan tarafından belirlenmektedir.

En yaygın türdeki aylıklar şunlardır:

1-Belediye çalışanlarının bağlı oldukları PA-KFS

2-Kooperatif çalışanlarının bağlı oldukları KTP ve KAP

3-Özel firma işçileri için SAF LO

4-Özel firma büro çalışanları için ITP

5-Devlet çalışanalrı PA03

Bu emeklilik 55 yaşından önce mümkün olamamakta en az 5 yılın üzerindeki süreleri kapsamaktadır. 2006 yılı verilerine göre 20 ila 64 yaş arası kişilerin % 38’ini kapsamıştır. Bunların yaklaşık % 42’si kadın, % 34’ü erkeklerden oluşmuştur. Sayıları 2 milyon  civarındaki bu grup söz konusu emeklilikten istifade etmiştir.

III-Gönüllü emeklilik:

Emeklilik sisteminin üçüncü ayağını oluşturmaktadır.Gönüllü tasarrufa bağlı özel bir emeklilik sigortasıdır. Alınacak aylık miktarı tasarrufun değerlendirilmesiyle doğrudan ilişkilidir.

Diğer:

Erken emeklilik ödeneği (Sjukersättning): 30 ve 64 yaşları arasında olan ve çalışma güçleri süresiz olarak en az dörtte bir oranında düşmüş olan kişiler erken emeklilik ödeneği (mamulen emekli aylığı) alabilirler. Tam, dörtte üç, yarım veya dörtte bir miktarında erken emeklilik ödeneği alınabilmektedir. Bu, çalışma gücünüzün hangi oranda düştüğü ve geçiminizi çalışarak sağlayabilme olanaklarınıza bağlıdır.

Erken emeklilik ve aktivite ödeneklerinin miktarları (Sjuk- och aktivitetsersättningens storlek): Erken emeklilik veya aktivite ödeneği hem gelire bağlı ödenek şeklinde hem de garanti ödeneği (garantiersättning)  şeklinde ödenir. Gelire dayalı ödenek çalışarak elde ettiğiniz gelir miktarına bağlıdır. Garanti ödeneği düşük gelir sahibiyseniz veya hiç geliriniz yoksa ödenir. Bu ödenekle, çalışarak edinilen önceki gelirinizden bağımsız olarak, temel bir ekonomik güvence sağlanması amaçlanmaktadır. Erken emeklilik ve aktivite ödeneklerinin dondurulması (Vilande sjuk- och aktivitetsersättning): Erken emeklilik veya aktivite ödeneği alan kişinin bu ödeneği alma hakkını kaybetmeden çalışabilme olanağı vardır. Bu durum erken emeklilik ve aktivite ödeneklerinin dondurulması olarak tanımlanmaktadır. En az bir yıl süre ile erken emeklilik veya aktivite ödeneği almış olup, bu süre sonunda çalışmayı denemek isteyen kişi aynı anda hem ödenek hem de maaş alabilmek için bir deneme dönemi için başvuruda bulunabilir. Çalışma denemesi başarılı olursa alınan ödeneğin dondurulması için başvuruda bulunulur. Deneme dönemi ve dondurulmuş ödenek süresi birlikte toplam olarak en fazla 24 takvim ayı süresince veya ödeneğin kabul edilmiş olan süresinden geriye kalan süre boyunca devam edebilir.

 Vergilendirilen Aylıklar:

- Gelir emekli aylığı/Inkomstpension, (Türkiye’ye ödenen gelir emeklilik aylığında İsveç tarafınca vergi kesilmemektedir.)

- Ek Yardım Ödeneği/Tilläggpension,

- Primiepension/Prim emekli aylığı,

- Garantipension/Garanti aylığı. (Türkiye’ye ödeme yapılmamakta İsveç ya da başka bir AB üyesi ülkede ikamet şartı aranmaktadır)

Sözkonusu aylıkların dışında çalışmaya dayalı başka bir gelirin olması halinde mutlaka kuruma bildirilmeli ve vergilendirilmelidir.

 

Vergiden muaf aylıklar:

- Bostadstillägg til pensionär/emeklilere ödenen ev yardımı,

- Äldreförjningsstöd/Yaşlılık destek yardımı,

- Särskilt pensionstillägg/özel yaşlılık ek yardımı,

- Efterlevandestöd till barn/çocuklar için yetim yardımı

 

İsveç dışında ödenen aylıklar:

-         Inkomstpension/Gelir emeklilik aylığı (yaşanılan ülkeye bakılmaksızın ödenir)

-         Tilläggpension/Ek yardım ödeneği,

-         Premiepenison/prim emekli aylığı.

Barnpension/çocuk aylık ödeneği, omställningspension/denge aylığı ve änkepension/dul aylığı İsveç dışında ödenmeye devam eder.

Ortalama Ücretler (2015) :

Değişik meslek grupları arasındaki kazanç ve ücretler arasında büyük farklar bulunmaktadır.  Banka, finans ve sigorta kurum yöneticilerinin ortalama geliri  123,00Kron ile ilk sırada yuer almaktadır. En düşük ücretler ise 18,800.-Kron ile pazar araştırmacılarındadır. En yüksek ve em düşük ücretlerin ortalaması ise 32,000.- Krondur.
 
Mesleklere göre en yüksek ücretler:

1. Bankacılık, finans ve sigorta kurumları üst yönetici maaşları

123 100

2.Uzman doktor

86 000

3. Finans brokerları

77 700

4. Uzmanlar

75 200

5. Yönetici direktörler

74 200

6. Araştırma ve Geliştirme Yöneticileri (AR-GE)

72 000

7. Yerel Yöneticiler (Vali.Belediye Bşk. vs.)

71 500

8. Kıdemli ekonomi yöneticileri

68 500

9. Pilotlar

64 700

10. Üst düzey yapı, inşaat yöneticileri

64 200

11. Bankacılı, finans ve sigorta kurum yöneticileri

63 600

12.Eczacı

59 600

13.Mimar

37 900

14.Anastezi hemşiresi

37 400

15.Psikolog

34 100

16.Gazeteci

36 900

17.Papaz

37 500

18.Tekniker

37 000

19.Fotoğrafçı

30 200

 

En Düşük:

 1.Pazar araştırmacıları

 18 800

2. Evde hizmet çalışanları 

 20 100

3. Café-pastane elemanları

 20 100

4. Tarım ve hayvancılık çalışanları

 21 500

5. Diğer hizmet çalışanları

 21 600

6. Askerler

 21 800

7. Restauran-mutfak elemanları

 22 100

8. Böğürtlen toplayıcıları

 22 200

9. Çocuk Bakıcıları

 22 200

10. Temizlikçiler

 22 400

 


 
ALMANYA / Germany
Mevzuat ve Uygulama Değişiklikleri
İSVEÇ / Sweden
Yabancı Sigorta Kurumları İletişim Adresleri / Correspondent Addresses of Foreign Insurance Institutions
Yurtdışına Atama (Mayıs 2016) Yapılan Temsilcilik Listesi / List of Appointments
Gürcistan İşbirliği Anlaşması
 
Copyright © 2015 Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanları Derneği
         
DERNEĞİMİZ

Tarihçe / History
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı / Expert on Services for Workers Abroad
Anayasal Dayanak / Constitutional Background
Yönetim Kurulumuz / Governing Body
FAALİYETLER

Çalışma / Labour
İstihdam ve Sosyal Güvenlik Terminolojisi / Employment and Social Security Glossary
Sosyal Güvenlik / Social Security
Göç / Migration
Hukuki / Juridical (Legal)
ÜLKELER

ALMANYA / Germany
İSVEÇ / Sweden
Yabancı Sigorta Kurumları İletişim Adresleri / Correspondent Addresses of Foreign Insurance Institutions
Yurtdışına Atama (Mayıs 2016) Yapılan Temsilcilik Listesi / List of Appointments
GALERİ
Fotoğraf Galerisi
Video Galerisi
DİĞER
Mevzuat
Güncel
Makaleler
Sık Sorulan Sorular
İletişim